Y ĐỨC - CĐĐD LT K7ABC (GV. LÊ QUỐC DŨNG)
Trang bị cho sinh viên những khái niệm về phẩm chất đạo đức của điều dưỡng trong thực hành nghề nghiệp, trách nhiệm của điều dưỡng tron bảo vệ quyền của người bệnh trong chăm sóc, các bộ luật và quy định về y đức điều dưỡng.
MIỄN PHÍ

Nghĩa vụ và yêu cầu đạo đức của cán bộ y tế
XEM CHI TIẾT
Lê Quốc Dũng
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP