QUẢN LÍ ĐIỀU DƯỠNG CĐĐD LT K6ABC

Thời gian thực hiện: 50giờ (LT: 19, TH: 29, Kiểm tra:02)

MIỄN PHÍ

 Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: khái niệm về quản lý và lãnh đạo điều dưỡng; hệ thống quản lý Điều dưỡng Việt Nam từ trung ương đến địa phương; chức năng nhiệm vụ của các cấp trong ngành Điều dưỡng; các nguyên tắc và kỹ năng quản lý điều dưỡng; các khái niệm và nguyên tắc quản lý trong tổ chức lãnh đạo và quản lý Điều dưỡng.

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: khái niệm về quản lý và lãnh đạo điều dưỡng; hệ thống quản lý Điều dưỡng Việt Nam từ trung ương đến địa phương; chức năng nhiệm vụ của các cấp trong ngành Điều dưỡng; các nguyên tắc và kỹ năng quản lý điều dưỡng; các khái niệm và nguyên tắc quản lý trong tổ chức lãnh đạo và quản lý Điều dưỡng.
Nguyễn Thị Minh Thư
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP