Giao tiếp và giáo dục sức khỏe_CĐĐD K8DE ( Cn. Phạm Thị Thanh Phụng)
MIỄN PHÍ
Vị trí tính chất của môn học:
Thực hiện trong Học kỳ IV.
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các kỹ năng giao tiếp hiệu quả bằng lời và không lời khi tiếp xúc với người bệnh,
gia đình và các nhân viên y tế khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau. Giúp sinh viên hình thành các kỹ năng giao tiếp cần thiết để thiết lập
 mối quan hệ giữa người bệnh và nhân viên y tế, lấy người bệnh là trung tâm khi phát triển các mối quan hệ giao tiếp. Từ đó tự hình thành phong cách và kỹ thuật giao tiếp.
Mục tiêu môn học:
-    Về kiến thức:
1.    Trình bày được các khái niệm về giao tiếp, tầm quan trọng của giao tiếp trong thực hành giáo dục sức khỏe của người điều dưỡng.
2.    Trình bày được các yếu tố và các ký năng chính trong giao tiếp giáo dục sức khỏe.
3.    Trình bày được vị trí tầm quan trọng của giao tiếp trong việc giáo dục sức khỏe.
4.    Trình bày được hành vi giao tiếp và hệ thống tác động đến hành vi.
5.    Trình bày được các nhu cầu cơ bản của con người.
6.    Trình bày được các kỹ năng chính của giao tiếp trong điều dưỡng.
-    Về kỹ năng:
1.    Vận dụng truyền thông giao tiếp trong thực hành điều dưỡng.
-    Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Người học rèn luyện các kỹ năng giao tiếp chính trong quá trình giao tiếp với người bệnh để thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong bệnh viện.
Kỹ năng giao tiếp
XEM CHI TIẾT
Phạm Thị Thanh Phụng
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP