Giao tiếp - Giáo dục sức khỏe - CĐĐD K8DE

Tên môn học: GIAO TIẾP VÀ GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Mã môn học: MH6125

Đối tượng: Cao đẳng Điều dưỡng năm thứ 2

Thời gian thực hiện: 50 giờ (Lý thuyết: 19 giờ; Thực hành (Thảo luận): 29 giờ, kiểm tra 2 giờ) 

MIỄN PHÍ