HÓA HỌC - Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm Liên thông K7
MIỄN PHÍ
Tên môn học: HÓA HỌC
Mã môn học: 
Thời gian thực hiện môn học: 20 giờ (Lý thuyết: 19 giờ;  Kiểm tra: 1 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học: 
- Vị trí: Môn học thực hiện trong học kỳ I.
- Tính chất môn học: Là môn học cơ sở bắt buộc, cung cấp kiến thức cơ bản về hóa học làm tiền đề cho các môn học chuyên ngành.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: 
1. Trình bày và giải thích được cấu tạo và tính chất của các hệ vật chất (nguyên tử, nguyên tố, phân tử, phức chất, vật thể) nhờ những kiến thức cơ bản nhất về cơ học lượng tử.
2. Nêu được khái niệm cơ bản về dung dịch và và tính toán được các loại nồng độ khác nhau sử dụng trong dung dịch.
3. Trình bày được mối liên quan giữa cấu tạo và tính chất của các nguyên tố và các hợp chất vô cơ quan trọng, từ đó hiểu và giải thích được vai trò của chúng trong Y học
4. Phân loại, đọc tên và tính chất chung của các hợp chất hữu cơ quan trọng có ý nghĩa trong Y học.
- Về kỹ năng:
  Vận dụng các kiến thức môn Hóa học để áp dụng vào các môn học chuyên ngành khác.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
  Có ý thức tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn trong phòng thí nghiệm, đồng thời rèn luyện được tác phong làm việc khoa học, thận trọng, chính xác và trung thực trong quá trình học.
III. Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung
Kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận, học sinh cần đạt các yêu cầu gồm nội dung sau:
+ Hệ thống kiến thức cơ bản về hóa học
+ Kiến thức hóa học vô cơ, hữu cơ
Kỹ năng: vận dụng các kiến thức được học vào các môn học khác và ứng dụng vào thực hành nghề nghiệp.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá trong quá trình học tập cần đạt các yêu cầu sau:
+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập;
+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học;
+ Chuyên cần, chấp hành nội quy, quy định môn học.
2. Phương pháp
- Điểm kiểm tra thành phần: (01 cột điểm kiểm tra hệ số 1, 1 cột điểm kiểm tra hệ số 2) trọng số 0,4.
- Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số 0,6
Hóa học hữu cơ
XEM CHI TIẾT
Nguyễn Ngọc Hoài Thương
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP