ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN - CĐĐD LT K6DE (LÊ THỊ TUYẾT LOAN)
MIỄN PHÍ
Thời gian thực hiện: 100 giờ (Lý thuyết: 39 giờ; Thực hành: 59 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học
1. Vị trí: Thực hiện HK II
2. Tính chất: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: mục đích, nguyên tắc áp dụng các kỹ thuật chăm sóc người bệnh; qui trình các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản; các tai biến và cách xử trí trong, sau quá trình chăm sóc người bệnh; các nguyên tắc xử trí cấp cứu ban đầu; thực hiện khẩn trương, chính xác, đúng thao tác kỹ thuật cấp cứu ban đầu.
II. Mục tiêu
- Về kiến thức
1. Xác định được mục đích, nguyên tắc áp dụng các kỹ thuật chăm sóc người bệnh.
2. Trình bày được các nguyên tắc xử trí cấp cứu ban đầu
3. Phát hiện, xử trí ban đầu và chuyển lên tuyến trên kịp thời và an toàn để điều trị những trường hợp cấp cứu.
- Về kỹ năng
1. Thực hiện đầy đủ quy trình các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản; các tai biến và cách xử trí trong, sau quá trình chăm sóc người bệnh. 
2. Thực hiện khẩn trương, chính xác, đúng thao tác kỹ thuật cấp cứu ban đầu.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
Người học rèn luyện các kỹ năng thận trọng, chính xác và an toàn khi chăm sóc cho người bệnh.
Lê Thị Tuyết Loan
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP