VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG -- LÝ SINH_LỚP CAO ĐẲNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG K9 A_TH.S NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG

Tên môn học: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG VÀ LÝ SINH

Thời gian thực hiện: 1TC, HK II, 20 giờ (LT: 19, TH: 0 giờ, Kiểm tra: 1 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

Vị trí:

Môn học thực hiện học kỳ II, sau môn học sinh học và di truyền.

Tính chất:

Cung cấp cho sinh viên thuộc đối tượng cao đẳng điều dưỡng các kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết vật lý-lý sinh, vận dụng được các kiến thức môn học vào các học phần khác.

Hình thành và rèn luyện tác phong nghiêm túc, thận trọng, chính xác, khoa học trong thực hành nghề nghiệp.

II. Mục tiêu môn học:

+ Trình bày được những khái niệm cơ bản về sinh lý y học.

+ Trình bày được sự phân cực của chất điện môi; Tương tác từ của dòng điện; Bản chất của dòng điện; Dòng điện và sự sống; Quang sinh học; Phóng xạ sinh học

+ Trình bày được cơ chế vật lý của các quá trình sinh học xảy ra trong cơ thể con người.

+ Trình bày được Lý sinh tuần hoàn, hô hấp và một số cơ quan cảm giác

- Về kỹ năng

+ Áp dụng được những kiến thức đã học để chăm sóc bệnh nhân một cách khoa học.

+ Trình bày một số phương pháp vật lý cơ bản được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực hiện nay.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Vận dụng được các kiến thức trên vào việc học tập và nghiên cứu các môn Y học cơ sở và y học lâm sàng.

MIỄN PHÍ
Chương 1: Vật lý đại cương
XEM CHI TIẾT
Chương 2: Lý sinh trong Y học
XEM CHI TIẾT
Nguyễn Thị Minh Phương
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP