BẢO QUẢN THUỐC - DSTH K41 (GV. ĐẶNG BẢO NGỌC)

MIỄN PHÍ


Tính chất: Học phần trang bị cho học sinh kiến thức về vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo quản thuốc cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thuốc. Từ đó, vận dụng các kiến thức để bảo quản tốt các dạng thuốc, hóa chất, dụng cụ y tế và sử dụng các bao bì thích hợp trong quá trình bảo quản.

Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thuốc và dụng cụ y tế.

+ Nêu được kỹ thuật bảo quản các dạng thuốc và các loại dụng cụ Y tế cụ thể.

- Về kỹ năng: Bảo quản được các loại thuốc theo tiêu chuẩn GSP

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Vận dụng được các kỹ thuật bảo quản đã học để giải quyết một số tình huống cụ thể trong công tác bảo quản thuốc và dụng cụ y tế.

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 29 giờ; Kiểm tra: 1 giờ).

Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thuốc và dụng cụ Y tế
XEM CHI TIẾT
Kỹ thuật bảo quản thuốc, hóa chất, dược liệu
XEM CHI TIẾT
Kỹ thuật bảo quản dụng cụ thủy tinh
XEM CHI TIẾT
Kỹ thuật bảo quản dụng cụ kim loại
XEM CHI TIẾT
Kỹ thuật bảo quản dụng cụ cao su, chất dẻo
XEM CHI TIẾT
Kỹ thuật bảo quản bông, băng, gạc, chỉ khâu phẫu thuật
XEM CHI TIẾT
Thực hành tốt bảo quản thuốc GSP
XEM CHI TIẾT
Đặng Bảo Ngọc
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP