ĐẠO ĐỨC HÀNH NGHỀ Y DƯỢC
MIỄN PHÍ

I. Vị trí, tính chất của môn học

1. Vị trí: thực hiện ở học kỳ II.

2. Tính chất: Trang bị cho sinh viên những khái niệm về phẩm chất đạo đức của người cán bộ y tế trong thực hành nghề nghiệp, trách nhiệm của người người cán bộ y tế trong việc bảo vệ quyền của người bệnh khi chăm sóc họ, các bộ luật và quy định về y đức người cán bộ y tế (của hội điều dưỡng Việt Nam và Quốc tế), những nghĩa vụ và yêu cầu đạo đức của người cán bộ y tế và ý nghĩa của 12 điều quy định về y đức của Bộ Y tế.

II. Mục tiêu môn học

- Về kiến thức

1. Trình bày được ý nghĩa việc tìm hiểu lịch sử y học đối với người cán bộ Y tế.

2. Trình bày được các khái niệm về Y đức và Y đạo.

3. Mô tả được những nghĩa vụ và yêu cầu đạo đức của người cán bộ y tế.

4. Trình bày được  nội dung và ý nghĩa của 12 điều quy định về y đức của Bộ Y tế.

5. Kể được các yêu cầu về phẩm chất đạo đức cá nhân của người người cán bộ y tế

6. Trình bày quy định về y đức của Bộ Y tế

- Về kỹ năng

1. Thực hiện các nguyên tắc trong giao tiếp, ứng xử với bệnh nhân; các tiêu chuẩn của việc thực hành chăm sóc sức khoẻ có chất lượng.

2. Thực hiện các nguyên tắc làm việc cùng đồng nghiệp; các qui định của Bộ Y tế về đạo đức của người thầy thuốc trong thực hành lâm sàng.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

1. Người học rèn luyện ý thức tôn trọng, thương yêu người bệnh

2. Người học tích cực tu dưỡng, rèn luyện theo những nguyên tắc, chuẩn mực về đạo đức của người người cán bộ y tế.

Lê Thị Minh Tâm
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP