Khóa học Sinh Lý Bệnh - Điều Dưỡng LT K7ABC
Bài 1. Rối loạn cân bằng nước - điện giải
Bài 2. Rối loạn cân bằng acid - base
Bài 3. Sinh lý bệnh tiêu hóa
Bài 4. Sinh lý bệnh chức năng gan
MIỄN PHÍ
Nội dung môn học gồm những kiến thức cơ bản về bệnh, bệnh nguyên, bệnh sinh, những rối loạn chức năng của các cơ quan trong quá trình bệnh lý phổ biến; vai trò của hệ thống miễn dịch và những cơ chế rối loạn đáp ứng miễn dịch.
RỐI LOẠN CÂN BẰNG NƯỚC - ĐIỆN GIẢI (ĐIỀU DƯỠNG LT K7)
XEM CHI TIẾT
RỐI LOẠN CÂN BẰNG ACID - BASE (ĐIỀU DƯỠNG LT K7)
XEM CHI TIẾT
SINH LÝ BỆNH TIÊU HÓA (ĐIỀU DƯỠNG LT K7)
XEM CHI TIẾT
SINH LÝ BỆNH CHỨC NĂNG GAN (ĐIỀU DƯỠNG LT K7)
XEM CHI TIẾT
Lê Quang Trung
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP