SINH LÝ BỆNH- LỚP CĐĐD LT K7A- GV: LÊ NGỌC THUẬN NGÂN
MIỄN PHÍ

Học phần: SINH LÝ BỆNH

Số TC: 01

Thời gian thực hiện môn học: 20 giờ; (Lý thuyết: 19 giờ; Kiểm tra: 01 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: thực hiện ở học kỳ  I, năm I

- Tính chất: Môn học bắt buộc, thuộc khối học phần cơ sở
KIỂM TRA HỆ SỐ
XEM CHI TIẾT
Lê Ngọc Thuận Ngân
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP