ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN - CĐĐD LIÊN THÔNG K7AB
MIỄN PHÍ
ên môn học: ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN
I. Vị trí, tính chất của môn học
1. Vị trí: thực hiện trong học kỳ I
2.Tính chất: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: chức trách nhiệm
vụ của điều dưỡng trong chăm sóc sức khỏe; nguyên tắc cơ bản của điều dưỡng, vai
trò, chức năng của điều dưỡng; nhu cầu cơ bản của con người và mối liên quan đến
công tác điều dưỡng; quy trình điều dưỡng để chăm sóc người bệnh.
II. Mục tiêu môn học
- Về kiến thức
1. Mô tả chức trách nhiệm vụ của điều dưỡng trong chăm sóc sức khỏe.
2. Trình bày các nguyên tắc cơ bản của điều dưỡng, vai trò, chức năng của điều
dưỡng.
- Về kỹ năng
1. Thực hiện được các kỹ thuật chăm sóc đáp ứng nhu cầu cơ bản của con
người và mối liên quan đến công tác điều dưỡng.
2. Nhận định và đánh giá sức khỏe cho người bệnh.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
Người học rèn luyện các kỹ năng thận trọng, chính xác và an toàn khi chăm sóc
cho người bệnh.
3:Chăm sóc vết thương
XEM CHI TIẾT
4: Chăm sóc tiêu hóa và bài tiết
XEM CHI TIẾT
5: Điều trị - Điều dưỡng
XEM CHI TIẾT
Trần Thị Thanh Trúc
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP