GIAO TIẾP VÀ THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG - LỚP CĐĐD LT K7ABC

MIỄN PHÍ
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các kỹ năng giao tiếp hiệu quả khi tiếp xúc với người bệnh, gia đình và các nhân viên y tế khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau. Hiểu biết về nhu cầu cơ bản của con người theo phân cấp của Maslow và sự liên quan giữa nhu cầu và điều dưỡng, khái niệm tâm lý bệnh nhân, biểu hiện tâm lý thường gặp ở bệnh nhân và các phản ứng tâm lý của bệnh nhân, biết các quy tắc cơ bản trong giao tiếp với người bệnh. Giúp sinh viên hình thành các kỹ năng giao tiếp cần thiết để thiết lập mối quan hệ giữa người bệnh và nhân viên y tế, lấy người bệnh là trung tâm khi phát triển các mối quan hệ giao tiếp. Từ đó tự hình thành phong cách và kỹ thuật giao tiếp.

- Về kiến thức

1. Trình bày khái niệm giao tiếp, tầm quan trọng của giao tiếp trong thực hành giáo dục sức khỏe của người điều dưỡng.

2. Trình bày các yếu tố và các kỹ năng chính trong giao tiếp  giáo dục sức khỏe.

3. Trình bày vai trò và ý nghĩa của giao tiếp trong thực hành điều dưỡng.

4. Nêu được khái niệm tư vấn, nguyên tắc tư vấn và các bước của quá trình tư vấn

5. Trình bày được khái niệm về tâm lý, tâm lý học và tâm lý y học.

6. Trình bày được bản chất tâm lý và phương pháp nghiên cứu tâm lý người bệnh.

7. Mô tả đươc nhu cầu cơ bản của con người theo phân cấp của Maslow và sự liên quan giữa nhu cầu và điều dưỡng.

8. Trình bày được khái niệm tâm lý bệnh nhân, biểu hiện tâm lý thường gặp ở bệnh nhân và các phản ứng tâm lý của bệnh nhân

9. Trình bày được các quy tắc cơ bản trong giao tiếp với người bệnh.

10. Trình bày khái niệm liệu pháp tâm lý và các loại liệu pháp tâm lý đối với người bệnh

- Về kỹ năng:

Vận dụng truyền thông giao tiếp trong thực hành giáo dục sức khỏe của điều dưỡng.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Người học rèn luyện các kỹ năng giao tiếp chính trong quá trình giao tiếp với người bệnh để thực hiện tốt quy tắc ứng xử, thực hành giáo dục sức khỏe trong bệnh viện.

1. Kĩ năng giao tiếp
XEM CHI TIẾT
2. Tâm lý y học - Giáo dục sức khỏe
XEM CHI TIẾT
Trần Thị Thanh Trúc
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP