DƯỢC XÃ HỘI HỌC - CĐ DƯỢC K7CD

Tên môn học: DƯỢC XÃ HỘI HỌC

Thời gian thực hiện môn học: 40 giờ; ( Lý thuyết: 39 giờ;  Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra:  01 giờ).

Vị trí, tính chất của môn học:

            - Vị trí: Môn học thực hiện trong học kỳ VI.

            - Tính chất môn học: Môn học chuyên môn ngành

MIỄN PHÍ

Về kiến thức:

1. Trình bày được các quan điểm của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực y tế, các chính sách thuốc thiết yếu và thuốc quốc gia.

2. Trình bày được các kiến thức cơ bản về xã hội học và dược xã hội học.

            3. Nêu được chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của công tác dược bệnh viện.

            4. Biết được ý nghĩa xã hội học của công tác bảo hiểm y tế.

Về kỹ năng:

            5. Vận dụng được các kiến thức về đạo đức hành nghề dược vào thực tiễn nghề nghiệp sau này.

            6. Thực hiện được một phương pháp về nghiên cứu dược xã hội học.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

            7. Rèn luyện tốt phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp của người cán bộ y tế và rèn luyện tác phong ân cần, lịch sự khi giao tiếp với bệnh nhân.

Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung

- Về kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận, học sinh cần đạt các yêu cầu gồm nội dung sau:

+ Quan điểm của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực y tế, các chính sách thuốc thiết yếu và thuốc quốc gia.

+ Đạo đức của người hành nghề dược

+ Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của công tác dược bệnh viện

+ Ý nghĩa xã hội học của công tác bảo hiểm y tế

- Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng của học sinh thông qua việc: Vận dụng được các kiến thức về đạo đức hành nghề dược vào thực tiễn nghề nghiệp

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá trong quá trình học tập cần đạt các yêu cầu sau:

            + Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập;

            + Tham gia đầy đủ thời lượng môn học;

            + Tác phong ân cần, lịch sự khi giao tiếp với bệnh nhân.

2. Phương pháp đánh giá

Các kiến thức, kỹ năng và thái độ trên sẽ được đánh giá qua thang điểm:

Điểm kiểm tra thành phần: (01 cột điểm kiểm tra thường xuyên hệ số 01, 01 cột điểm kiểm tra định kỳ hệ số 02), trọng số 0,4.

Điểm thi kết thúc học phần: Điểm bài thi lý thuyết, trọng số 0,6.
Chính sách nhà nước về lĩnh vực Dược
XEM CHI TIẾT
Đại cương dược xã hội học
XEM CHI TIẾT
Võ Huỳnh Phương Linh
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP