CSNB CẤP CỨU - CHĂM SÓC TÍCH CỰC (ThS. Lê Thị Minh Tâm)
MIỄN PHÍ
Tên môn học: CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH CẤP CỨU VÀ CHĂM SÓC TÍCH CỰC
Mã môn học: 
Thời gian thực hiện: 65 giờ (Lý thuyết: 19 giờ; Thực tập: 44 giờ, kiểm tra 02 giờ) 
I. Vị trí, tính chất của môn học
1. Vị trí: Thực hiện ở HK IV.
2. Tính chất: Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cách phát hiện, nguyên tắc xử trí, lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc các cấp cứu bệnh nhân thường gặp. 
II. Mục tiêu môn học
- Về kiến thức
1. Trình bày được triệu chứng các bệnh cấp cứu thường gặp 
2. Trình bày được xử trí ban đầu một số bệnh cấp cứu
- Về kỹ năng
1. Thực hiện và giải thích được các kỹ năng chăm sóc người bệnh cần hồi sức cấp cứu.
2. Lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh hồi sức cấp cứu.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
Người học rèn luyện các kỹ năng thận trọng, chính xác và an toàn khi chăm sóc cho người bệnh.
Lê Thị Minh Tâm
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP