BỆNH HỌC - DƯỢC VB2K9 - GV. N. T. TIỂU KHA

MIỄN PHÍ
Học phần: BỆNH HỌC
Mã môn học: 
Thời gian thực hiện môn học: 40 giờ (Lý thuyết: 39 giờ, Kiểm tra: 1 giờ)
I. Vị trí, tính chất của từng môn học
- Vị trí: Môn học được phân bố vào học kỳ II, năm I
- Tính chất: Là môn học chung bắt buộc, cung cấp kiến thức cơ bản về bệnh học.
II. Mục tiêu môn học
- Kiến thức
    Trình bày được khái niệm về  bệnh, nguyên nhân, triệu chứng chính của các bệnh thường gặp đặc trưng cho từng cơ quan của cơ thể. 
    Trình bày được nguyên tắc điều trị và cách phòng một số bệnh thường gặp, một số bệnh đặc trưng cho từng cơ quan của cơ thể. 
- Kỹ năng: quan sát, nhận định và phân tích được triệu chứng của một số bệnh thường gặp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: thể hiện được tính thận trọng, chính xác trong nhận định và phân biệt được triệu chứng của các bệnh thường gặp.

Bệnh hô hấp
XEM CHI TIẾT
Bệnh tiêu hóa- gan- mật
XEM CHI TIẾT
Một số bệnh khác
XEM CHI TIẾT
Nguyễn Thị Tiểu Kha
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP