QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG- CĐĐD LT K6DE

Thời gian thực hiện: 50 giờ (LT: 19, TH: 29, Kiểm tra:02)

Thực hiện ở HK IV

MIỄN PHÍ

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: khái niệm về quản lý và lãnh đạo điều dưỡng; hệ thống quản lý Điều dưỡng Việt Nam từ; chức năng nhiệm vụ của các cấp trong ngành Điều dưỡng; các nguyên tắc và kỹ năng quản lý điều dưỡng.

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: khái niệm về quản lý và lãnh đạo điều dưỡng; hệ thống quản lý Điều dưỡng Việt Nam từ; chức năng nhiệm vụ của các cấp trong ngành Điều dưỡng; các nguyên tắc và kỹ năng quản lý điều dưỡng.
HỆ THỐNG TỔ CHỨC
XEM CHI TIẾT
LÃNH ĐẠO- QUẢN LÝ
XEM CHI TIẾT
Nguyễn Thị Minh Thư
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP