ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 1- CĐĐD K9B- NGUYỄN THỊ MINH THƯ
70 giờ (Lý thuyết: 39 giờ; Thực hành: 29 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
MIỄN PHÍ
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: chức trách nhiệm vụ của điều dưỡng trong chăm sóc sức khỏe; nguyên tắc cơ bản của điều dưỡng, vai trò, chức năng của điều dưỡng; nhu cầu cơ bản của con người và mối liên quan đến công tác điều dưỡng; quy trình điều dưỡng để chăm sóc người bệnh.
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: chức trách nhiệm vụ của điều dưỡng trong chăm sóc sức khỏe; nguyên tắc cơ bản của điều dưỡng, vai trò, chức năng của điều dưỡng; nhu cầu cơ bản của con người và mối liên quan đến công tác điều dưỡng; quy trình điều dưỡng để chăm sóc người bệnh.
Nguyễn Thị Minh Thư
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP