Quản lý điều dưỡng K6ABC (GV. Trịnh Quang Chung)
MIỄN PHÍ
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: khái niệm về quản lý và lãnh đạo điều dưỡng; hệ thống quản lý Điều dưỡng Việt Nam từ trung ương đến địa phương; chức năng nhiệm vụ của các cấp trong ngành Điều dưỡng; các nguyên tắc và kỹ năng quản lý điều dưỡng; các khái niệm và nguyên tắc quản lý trong tổ chức lãnh đạo và quản lý Điều dưỡng.
QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG K6ABC
XEM CHI TIẾT
Trịnh Quang Chung
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP