VI SINH - KÝ SINH TRÙNG - CĐ DƯỢC K9CD (HLHP-HCT)
MIỄN PHÍ
Tên môn học: VI SINH VẬT VÀ KÝ SINH TRÙNG
Thời gian thực hiện môn học:  50  giờ ( Lý thuyết: 19 giờ;  Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập:  29  giờ; Kiểm tra: 2 giờ )
I. Vị trí, tính chất của môn học
 - Vị trí: Môn học thực hiện trong học kỳ II.
 - Tính chất môn học: Môn học cơ sở ngành.
II. Mục tiêu môn học
 - Về kiến thức: 
 + Mô tả được những đặc điểm cơ bản về hình thể, cấu tạo, sinh lý và phân loại của Vi sinh vật và Ký sinh trùng;
 + Trình bày được đặc điểm bệnh học, đường xâm nhập và tác hại của Vi sinh vật - Ký sinh trùng;
 + Nêu được các phương pháp chẩn đoán, đặc điểm dịch tễ, biện pháp phòng và hướng điều trị các bệnh do vi sinh vật và ký sinh trùng gây nên;
 - Về kỹ năng: 
 + Quan sát và nhận định được hình thể vi khuẩn, giun sán, đơn bào dưới kính hiển vi;
 + Vận dụng các kiến thức môn vi sinh – ký sinh trùng vào học tập các môn liên quan khác trong chương trình;
 - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính tỉ mỉ và trung thực trong môn học và ngành học. 
III. Nội dung và phương pháp đánh giá
  1. Nội dung
  - Về kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận, học sinh cần đạt các yêu cầu gồm nội dung sau:
 + Đặc điểm cơ bản về hình thể, cấu tạo, sinh lý và phân loại của Vi sinh vật và Ký sinh trùng
 + Phương pháp chẩn đoán, đặc điểm dịch tễ, biện pháp phòng và hướng điều trị các bệnh do vi sinh vật và ký sinh trùng gây nên
 + Báo cáo kết quả thực hành sau mỗi buổi
 - Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng của học sinh thông qua việc thực hành tại phòng thực hành vi sinh – ký sinh trùng
 - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá trong quá trình học tập cần đạt các yêu cầu sau:
 + Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập;
 + Tham gia đầy đủ thời lượng môn học;
 + Chuyên cần, tác phong nghiêm túc, trung thực thực hành môn học.
 2. Phương pháp đánh giá
    Các kiến thức kỹ năng và thái độ trên sẽ được đánh giá qua thang điểm:
 - Điểm kiểm tra thành phần: (02 cột điểm kiểm tra thường xuyên hệ số 01, 01 cột điểm kiểm tra định kỳ hệ số 02), trọng số 0,4.
 - Điểm thi kết thúc học phần (Điểm thi lý thuyết + Điểm thi thực hành)/2, trọng số 0,6

Các loại giun tròn, sán gây bệnh thường gặp
XEM CHI TIẾT
Vi khuẩn gây bệnh
XEM CHI TIẾT
Nguyễn Ngọc Quí
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP