DƯỢC XÃ HỘI HỌC - CĐ DƯỢC K10IAB/VB2 K2
MIỄN PHÍ

Về kiến thức:

1. Trình bày được các quan điểm của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực y tế, các chính sách thuốc thiết yếu và thuốc quốc gia.

2. Trình bày được các kiến thức cơ bản về xã hội học và dược xã hội học.

            3. Nêu được chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của công tác dược bệnh viện.

            4. Biết được ý nghĩa xã hội học của công tác bảo hiểm y tế.

Về kỹ năng:

            5. Vận dụng được các kiến thức về đạo đức hành nghề dược vào thực tiễn nghề nghiệp sau này.

            6. Thực hiện được một phương pháp về nghiên cứu dược xã hội học.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

            7. Rèn luyện tốt phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp của người cán bộ y tế và rèn luyện tác phong ân cần, lịch sự khi giao tiếp với bệnh nhân.

DƯỢC XÃ HỘI HỌC
XEM CHI TIẾT
Lê Thúy An
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP