HLHP HÓA DƯỢC - CĐD K9C
MIỄN PHÍ

I. Vị trí, tính chất của môn học

   Vị trí: Thực hiện trong học kỳ III, thực hiện sau môn học: Hóa hữu cơ, Hóa phân tích.

   - Tính chất môn học: Môn học chuyên môn ngành.

II. Mục tiêu môn học

   - Về kiến thức

     1. Trình bày được các nhóm thuốc, các thuốc điểm hình trong mỗi nhóm dùng trong điều trị; Mối liên quan giữa cấu trúc hóa học và tác dụng.

     2. Trình bày được các thuốc điển hình dùng trong điều trị về nguồn gốc, phân loại, cấu tạo hoá học, tính chất lý, hoá học và tác dụng sinh học chung của nhóm.

   - Về kỹ năng

     3. Thực hiện được những phản ứng hóa học đơn giản như phản ứng ester hóa, amid hóa, các kỹ thuật tinh khiết sản phẩm.

     4. Thực hiện được những thao tác căn bản, các thiết bị trong phòng thí nghiệm.

     5. Thực hiện được kỹ năng phối hợp làm việc nhóm.

   - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

     6. Kiên trì, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.

     7. Có ý thức tuân thủ nghiêm ngặt các qui định về an toàn trong phòng thí nghiệm

THUỐC GIẢM ĐAU - HẠ SỐT - CHỐNG VIÊM
XEM CHI TIẾT
THỰC HÀNH
XEM CHI TIẾT
THUỐC TÁC DỤNG TRÊN HỆ TIÊU HÓA
XEM CHI TIẾT
THUỐC KHÁNG HISTAMIN
XEM CHI TIẾT
HORMON VÀ THUỐC ĐIỀU CHỈNH RỐI LOẠN HORMON
XEM CHI TIẾT
Đường Thị Diệu Hiền
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP