SINH LÝ BỆNH - YS K43 PV ABC - GV N. T. TIỂU KHA
MIỄN PHÍ
Học phần: SINH LÝ BỆNH
Số TC: 01
Thời gian thực hiện môn học: 20 giờ; (Lý thuyết: 19 giờ; Kiểm tra: 01 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: thực hiện ở học kỳ  I, năm I
- Tính chất: Môn học bắt buộc, thuộc khối học phần cơ sở.
II. Mục tiêu môn học: 
- Về kiến thức:
1. Trình bày được những khái niệm chính về bệnh, bệnh nguyên, bệnh sinh.
2. Trình bày được những rối loạn chủ yếu của các cơ quan và hệ thống trong những tình trạng bệnh lý quan trọng và phổ biến.
3. Trình bày được một số cơ chế của các tình trạng bệnh lý quan trọng, phổ biến
- Về kỹ năng:
1. Vận dụng được vào việc học tập các học phần khác và công tác chăm sóc người bệnh.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
1. Có được một quan niệm đúng đắn, khoa học về nguyên nhân gây bệnh, về cơ chế bệnh sinh và về điều trị bệnh
CÁC RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA CƠ BẢN
XEM CHI TIẾT
SINH LÝ BỆNH MỘT SỐ CƠ QUAN
XEM CHI TIẾT
Nguyễn Thị Tiểu Kha
MPS for E-LEARNING v2.0.2019
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y T ĐỒNG THÁP